Manso wana ezalaki likambo ya somo makasi. Na mbula 1938, kosundola pe koyina  ekomaki likambo ya liboso. Ba nazi balandelaki yango na motindo ya somo.Ba ndako, bisika ya mosala pe ya mosolo ekomaki molukano ya monene. Kobanda eleko ya 1938 te 1941, ezalaki ba ndako 63000 (koleka ba ndako etongamaki na bakonzi ya mboka wien na tango ya bitumba) Biteni ya mangomba mingi basanganaki na likambo ya kosundola pe kobengana ba yuda.
Na manso wana,mboka wien ekomaki lokola mokitani ya mboka deutschland na makambo ya somo elekanaki kuna na 1933 te na 1938. Na ebandeli ya mbula 1940, ata yuda moko te azalaki na esika ya mosala awa na mboka wien. Na makanisi mosusu austria amikomisaki lokola yango nde emoni mpasi nans. Pona kosukisa mikakatano na maye etali mosala ya austria lokola mokitani ya ns, esengi bondimi ya mabe pe masumu oyo esalamaki na tango ya kala.

 

Tokoloba nini na maye etali boyini pe bosundoli na eleko ya ns? Na nzela na biso ya kolukaka kobimisa makambo oyo ebombama na tango ya kala/bozongi ya mozart, mituna mingi epesi biso mayele ya kokanisa lolenge nini tokosala lelo.

 

‹‹‹ Zonga